Cookie- og privatlivspoltik

Cookie- og privatlivspoltik

Databeskyttelsesforordning

Den officielle titel på databeskyttelsesforordningen er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. April 2016 om beskyttelse af personer i forbindelse  med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

Databeskyttelsesloven er vedtaget af Folketinget den 17. Maj 2018 og forventes stadfæstet d. 23. Maj 20108 med henblik på at træde i kræft d. 25. Maj 2018 samtidig med, at databeskyttelsesforordningen finder anvendelse. Samtidig ophæves persondataloven.

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering findes i det følgende.

Sådan arbejder vi
Når vi har modtaget en henvendelse, vurderer vi, om det er en henvendelse i en sag. I så fald vil henvendelsen blive journaliseret og indgå i en sag i journalsystemet.

Hvis henvendelsen journaliseres, vil den indgå i en sag i journalsystemet.

Hvis henvendelsen ikke journaliseres, men besvares pr. telefon vil henvendelsen blive slettet fra vores mailboks.

Hvis henvendelsen ikke journaliseres men besvares pr mail, vil henvendelsen samt besvarelsen blive slettet fra vores mailsystem efter en måned.

Videregivelse
Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores myndighedsopgaver. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, herunder SKAT.

Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

Folkekirkens IT har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Der udvikles løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at garantere, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 30 år efter sagens afslutning.

Dine rettigheder
Efter persondataforordningen har personer, der registreres, nogle rettigheder:

  • ret til indsigt – du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig og få en række oplysninger om behandlingen.
  • ret til berigtigelse – du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
  • ret til sletning eller “retten til at blive glemt” – du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.
  • ret til begrænsning af behandling – du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.
  • ret til dataportabilitet – du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
  • ret til ikke at være genstand for automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling herunder profilering.

Dataansvarlig
Tyrsted – Uth sogn, Kirkevej 20, 8700 Horsens CVR. nr. 6744 6712 er dataansvarlig for oplysninger som modtages. Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder er du velkommen til at kontakte os

Kontaktoplysninger
Telefon: 7564 3233
mail: tyrsted.sogn@km.dk

Cookies