Folkekirken

Folkekirken

Optagelse i folkekirken

Hvis man er udmeldt af folkekirken eller er døbt i et andet kristent samfund end folkekirken, kan man blive indmeldt.

Anmodning sendes til den kirkebogsførende sognepræst, her i sognet er det Jens Peder Baggesgaard, mail: jpb@km.dk eller tlf.: 5123 8279.

Den kirkebogsførende præst tager stilling til optagelsen efter en samtale, som kan være telefonisk.

Hvis man ikke er døbt, er dåben optagelse i folkekirken.

Udmeldelse af folkekirken

Vi vil gøre opmærksom på følgende i den forbindelse:

  • Den danske Folkekirke er en medlemskirke.
  • Som medlem har man ret til at få foretaget kirkelige handlinger
  • Dåb, bryllup, begravelse og andet i sin sognekirke og med medvirken af sognets præst.

Denne ret fraskriver man sig ved udmeldelse!

Derfor er det særdeles vigtigt, at Du underretter familie og eventuelt andre nærtstående om udmeldelsen og konsekvensen heraf.

En anmodning om udmeldelse sendes til Kirkekontoret:
Kordegnen
Kirkevej 20
8700 Horsens.

Da der skal oplyses cpr. nummer bør dette ikke sendes til Sognets mailadresse men pr. post.

Kordegnen vil herefter kontakte den pågældende for at bekræfte identiteten.

Ny dåbsattest udstedes hvoraf det fremgår at man ikke er medlem af folkekirken.

Vi anbefaler herfra at en udmeldelse bør gennemtænkes og evt. snak med en af vores præster om de forskellige konsekvenser det har at blive udmeldt.

Ønsker Du på et tidspunkt at blive genoptaget i Den danske Folkekirke, kan det ske ved henvendelse til én af folkekirkens præster.