Tyrsted Kirke

Gudstjeneste – Midfaste (Dåbsfri)

Gudstjeneste – Midfaste (Dåbsfri) 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Gudstjeneste – 2. søndag i fasten

Gudstjeneste – 2. søndag i fasten 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Dåbsgudstjeneste

Dåbsgudstjeneste 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Gudstjeneste – Fastelavn (Dåbsfri)

Gudstjeneste – Fastelavn (Dåbsfri) 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Gudstjeneste – Septuagesima

Gudstjeneste – Septuagesima 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Dåbsgudstjeneste

Dåbsgudstjeneste 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Gudstjeneste – 2. søndag efter helligtrekonger

Gudstjeneste – 2. søndag efter helligtrekonger 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Gudstjeneste – 1. søndag efter helligtrekonger

Gudstjeneste – 1. søndag efter helligtrekonger 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Gudstjeneste – 1. søndag efter helligtrekonger

Gudstjeneste – 1. søndag efter helligtrekonger 150 150 Tyrsted Uth Sogne