Referat af menighedsrådsmøde d. 13. januar 2016

Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd

onsdag den 13. januar 2016 kl. 18.30 i Sognehuset.

——————————————————————————————

Afbud: Hanne, Joan, Jørn og Betina

D A G S O R D E N

 1. Godkendelse af dagsorden. Nyt punkt, nr. 2a, Koret i Tyrsted kirke.
 2. Distriktsforeningens generalforsamling den 9.3.2016 kl. 19.30 i Frelser kirkes sognehus. På generalforsamlingen vælges delegerede til Landsforeningens årsmøde 10. – 12. juni 2016. Hvem kunne ønske sig at være delegeret til dette årsmøde? Forslag skal indsendes til Distriktsforeningen. – Leo indstilles som delegeret.

2a. Ændring af tidligere beslutning om koret i Tyrsted kirke Finansieringsplanen er revideret til et samlet udgiftsbeløb på 465.000 kr., som er bevillingen til anlægget, ændringen godkendt og materialet fremsendes til provstiet.  

 1. Indvielse af ny kunst i Uth kirke langfredag den 25. marts 2016 samt indvielse af nyt alterparti i Tyrsted kirke påskedag den 27. marts 2016. Der nedsættes udvalg til planlægning af disse kunstafsløringer. Input til udvalget udbedes meget gerne. – Karen, Jesper(indkalder), Leo, Joan(spørges) og Jørn(spørges) – Punkt om budget til de to arrangementer sættes på til næste møde.
 2. På landsplan foreslås det, at orienterings- og evt. opstillingsmøde i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg i november måned bliver afholdt den 13. september 2016. Beslutning om at vi hos os også vil benytte denne dag. Hvad kan vi gøre for at få flere til at møde op og evt. lade sig opstille til menighedsrådet? Overvej også din egen situation – ønsker du at genopstille? Valgbestyrelsen hos os består af: Ole Johansen, Jann Besenbacher og Jeanette Rumph (formand). – Det blev besluttet at vi afholder orienterings- og opstillingsmøde d. 13. september.
 3. Anden præstebolig i stedet for Sportsvænget 9. Inspirationsmøde har været afholdt i provstiet den 7. januar. Orientering fra dette møde samt debat omkring vores situation/ønsker. – Udvalget tager et møde med provstiet, med det formål at få en afklaring omkring retningslinjer for det videre forløb. Punkt omkring det videre forløb sættes på til næste møde.
 4. Meddelelser:

 

 1. Formand. – Orienterede omkring indkommen post. – Indledende budgetsamråd d. 2. marts. Skal på som punkt næste gang. – Orienterede omkring de endelige udgifter i forbindelse med reparation af tårnet i Uth kirke.

   

 1. Præsterne.

– Stor kirkegang juleaften, måske ekstra tjeneste? – Orientering omkring projektpuljens arbejde. – Orientering omkring skole og kirke, og der er opslået stilling(er) til besættelse ca. 1. april.

 

 1. Kirke- og kirkegårdsudvalg.

– Stormskade på Tyrsted kirke. Regning på ca. 20.000 kr. som hovedsagligt dækkes af forsikringen.

 

 1. Præstegårdsudvalg.

 

 1. Vidensudvalg.

 1. Aktivitetsudvalg.

 1. Kontaktperson.

– Der har været afholdt medarbejdermøde d. 13/01-2016

 1. Kasserer.

 1. Kirkeværge.

– Henvendelse omkring kirkestien pga. fald. Undersøgelse omkring vedligeholdelsespligt foretaget. Kirken skal vedligeholde. Kirke- og kirkegårdsudvalget har sagen. – Der er aftalt møde angående varme d. 26/01-2016 kl. 09.00 – Årsforbruget i Uth kirke for varme et steget fra 27.000 til 31.000 kwh.

 

 1. Personalerepræsentant.

Husk at låse og slå alarmen til hvis man er den sidste i huset.

 

 1. Andre udvalg/personer.

Visionsdag for menighedsråd og personale d. 5. marts 9-14.

– Margit Vølpert udstiller i sognehuset fra feb-april og fernisering d. 31.jan. – Diakoniens dag d. 31. jan. Fra kl. 13-? I KFUM’s hus i Jyllandsgade 1a. – Kunstudvalget: vores kunst til Tyrsted er færdigt og udvalget tager over og ser det.

 

 1. Eventuelt.

 

HEREFTER LUKKET MØDE