Referat af menighedsrådsmøde d. 11. februar 2016

Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd

torsdag den 11. februar 2016 kl. 18.30 i Sognehuset.

——————————————————————————————

Afbud: Hanne, Egon, Jeanette, Jørn Tom kom kl. 19.11

D A G S O R D E N

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 1. Regnskab for 2014 er endelig godkendt af provstiet.

Taget til efterretning

 1. Forslag til mødedatoer for perioden april 2016 – marts 2017 til beslutning, incl. sangvælger for møderne april – november 2016. Møderne for december 2016 – marts 2017 er med forbehold, da nyt menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent 2016. Beslutning foretages. Forslag vedlægges. – Vedtaget
 2. Forslag til Tidsplan for årsregnskab 2015 og budget 2017. Beslutning foretages. Forslag vedlægges. – Se bilag – Tidsplanen blev godkendt
 3. Studietur og julefrokost 2016. Datoer og nedsættelse af udvalg. Beslutning foretages. – datoen for udflugten blev bestemt til 11. sep. – Datoen for julefrokost blev 25. november – Udvalget blev nedsat: Karen(indkalder), Personalerepræsentant, Kirsten og Thomas.
 4. Indledende budgetsamråd i provstiet onsdag den 2. marts 2016 i Torsted. Mødepligt for 1-2 folkevalgte medlemmer. Endvidere opfordring til at præsterne deltager i budgetsamrådet. Hvem deltager fra Tyrsted-Uth menighedsråd? – Søren Peter og Thomas deltager fra menighedsrådet.
 5. Anmodning fra Kirkens Korshær om, at Tyrsted-Uth menighedsråd vil oprette indsamlingsgruppe til landsindsamling hos Kirkens Korshær. Indsamlingsgruppen skal skaffe indsamlere og stå for det praktiske i forbindelse med indsamlingen, der finder sted søndag den 27. november 2016 kl. 10-16. Har vi nogen, der vil påtage sig denne opgave. Beslutning træffes.

– Det blev besluttet at vi ikke er i stand til at påtage os denne opgave, men måske skal vi genoverveje et partnerskab med vores lokale afdeling af KK.

 1. Skærtorsdag den 24. marts 2016 er der som sædvanligt fællesspisning i sognehuset. Der mangler hjælpere til primært oprydning efter arrangementet. Tjek kalenderen og meld dig gerne. – Oprydningshjælp: Joan, Kirsten, Jens Peder og Helene
 2. Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth kirke. Der mangler læsere: 14.2: Leo, 21.2: Jeanette, 28.2: Thomas, 20.3: 24.3: – 25.3.

– De sidste datoer besættes til næste møde.

 1. Distriktsgeneralforsamling den 9. marts 2016 kl. 19.30 i Frelser kirkes sognehus. Egon er indstillet som forslag til delegeret. Mød frem den 9. marts og støt vores kandidat. Tilmelding til generalforsamlingen skal foretages. Tjek derfor kalenderen og meld dig som deltager. – Hvis man gerne vil med skal man melde tilbage til Søren Peder senest 23.2.
 2. Omlægning af parkeringsarealer og have ved sognehuset blev foretaget i 2009/10. I forbindelse hermed blev der stillet arbejdsgaranti, som udløber her til foråret. Har vi noget at indvende mod bortfald af garantien. Beslutning træffes. – Arbejdsgarantien kan slettes.
 3. I sognehuset kniber det efterhånden med arkivplads. Forslag om etablering af arkivplads i bygningen med kapellet. Arkivplads i form af hylder til opbevaring af ting og sager, der bruges sjældent. Beslutning foretages.

Godkendt – Ole sætter det i gang.

 1. Tyrsted kirkegård: tilbageførsel af 2 rækker til brug for urnegravpladser, som der inden længe vil blive mangel på. Nærmere på mødet. Beslutning træffes. – Det blev besluttet at der tilbageføres to rækker til urnegravpladser.
 2. Uth kirke: udskiftning af tagrende på nordsiden af Uth kirke. Utæthed konstateret i forbindelse med murreparation på tårnet. Nærmere på mødet. Beslutning træffes. – tilbud er indhentet til 15.000 kr. plus moms. – Godkendt
 3. Indbydelse fra Kirkefondet til temamøde den 1. marts 2016 kl. 18 – 22 i Helligåndskirken, Aarhus. Indbydelsen vedlægges. Beslutning om at kirkekassen betaler (250 kr.). Hvem ønsker at deltage?

Tilmelding til Søren Peter senest 19.2. kirkekassen betaler deltagergebyr.

 1. Indbydelse fra Århus stifts menighedsrådsforening til deltagelse i forårsmøde den 7. marts 2016 kl. 19 på Diakonskolen. Indbydelsen vedlægges. Beslutning om at kirkekassen betaler (75 kr.) Hvem ønsker at deltage?

Tilmelding til Søren Peter senest d. 28.2 kirkekassen betaler deltagergebyr.

 1. I forbindelse med det kommende visions- og inspirationsmøde den 5. marts 2016 gennemgås de nuværende visioner. Visioner vedlægges. Er nogle af visionerne gennemført m.v. Debat heromkring.

Taget til efterretning

 1. Meddelelser:

 

 1. Formand.

– Der er kommet materiale fra provstiet vedrørende kirkegårdsopmålinger. Processen med at opmåle alle kirkegårde er nu startet. – Vores kirkegårde måles op i maj måned. – Vi er tilkendt stormskade erstatning fra forsikringsselskabet på 17.849,25 kr.

   

 1. Præsterne.

Bettina er tilbage – Skole- og kirkesamarbejdet er i gang med ansættelsessamtaler.

 

 1. Kirke- og kirkegårdsudvalg. – Der har været gennemgang af varmeanlæg i sognehuset. Der skal udskiftes nogle radiatorer og flyttes en termostat. Pris på 19.000 kr. plus moms. Punktet sættes på, på et kommende møde.

– Der er ændret på låsen på kapeltoilettet, således at kordegnen kan låse op og i fra kontoret.

 1. Præstegårdsudvalg.

 

 1. Vidensudvalg.

– Planlægger visionsdag

 

 1. Aktivitetsudvalg.

 

 1. Kontaktperson.

 

 1. Kasserer.

 

 1. Kirkeværge.

 

 1. Personalerepræsentant.

– Der er ved at blive planlagt et førstehjælpskursus. – Der er blevet indhentet tilbud på en ny tlf. aftale. Præstegårdsudvalget kontakter Marianne Schønwaldt – Der har været afholdt madpakkemøde d. 9.2

– 25.2 er der afsked med Marianne.

– 1.3 er der velkomst til Ute og Kaj Verner.

 1. Andre udvalg/personer. – 31.1: diakoniens dag: Leo deltog. – Jesper orienterede omkring indvielsen af den nye skulptur i Uth kirke. – Vi drøftede åbning og afsløring af den nye kunst i Tyrsted kirke. – Udvalget arbejder videre.

 

 1. Eventuelt.

– d. 13.3 er der indsamling til folkekirkens nødhjælp. Så mange så muligt opfordres til at deltage.