Referat af menighedsrådsmøde 231115

Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd

mandag den 23. november 2015 kl. 18.30 i Sognehuset.

——————————————————————————————

Afbud: Hanne, Leo, Jeanette, Bettina, Helene

Suppleant: Alice Sørensen.

Sekretær: Jesper

D A G S O R D E N

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 1. Valg af formand.

Søren Peter Buhl

 1. Valg af næstformand.

Thomas Bach Nielsen

 1. Valg af kirkeværge.

Olaf Ring

 1. Valg af kasserer.

Kirsten Tang

 1. Valg af sekretær.

Helene Hay

 1. Valg af kontaktperson.

Jann Besenbacher

 1. Valg af bygningskyndig.

Tom Halling

 1. Valg af underskriftsberettiget.

Søren Peter Buhl og Thomas Bach Nielsen

                             Ovennævnte valg er gældende fra 1. søndag i advent 29.11.2015 til 26.11.2016 (incl.)

 1. Kvartalsrapport for 3. kvartal behandles. Til godkendelse. Kvartalsrapporten eftersendes, når den er klar.

Rapporten forklaret og godkendt

 1. Omforandringer i koret i Tyrsted kirke. Status p.t. på situationen. Beslutning om at udvalget i samarbejde med arkitekten kan gå videre med godkendelsesproceduren af projektet i sin helhed, samt at de manglende midler søges overført fra overskydende midler i forbindelse med omfugning på Uth kirke.

Projektforslaget godkendt. Budgetforslag fremsendes til Provsti, projektskitsen til Aarhus Stift snarest.

 1. Afholdelse af “visionsdag”, hvor menighedsråd og personale deltager. Denne dag debatteres , hvad vi gerne vil arbejde med fremover. Fastsættelse af dato i starten af 2016. Hvem forbereder dagen. Input til indhold modtages gerne.
 2. marts 2016, kl. 9-14. Temaforslag: a. interne anliggender og eksterne evt. med oplæg fra Jakob Hjørnholm om sogneanalyse. Udvalg: Ilse, Jens Peder (indkalder), Søren Peter, Thomas, Jann.
 3. Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 13. marts 2016. Nedsættelse af udvalg foretages.

Konfirmanddag samme dag – koordineres. Udvalg: Egon, Jeanette, Leo, Søren Peter, Joan (køkken)

 1. Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth kirke på følgende datoer: 13.12. Thomas – 24.12. kl. 10.00, kl. 14.45 Tom, kl. 16.15 Egon – 25.12.Thomas – 27.12. Egon – 3.1. Thomas – 17.1.Søren P. – 7.2.Jørn – 14.2.Søren P. – 21.2. – 28.2.Thomas – 6.3.Tom – 13.3.Jørn – 20.3. – 24.3. – 25.3. (ekstraordinært mange datoer p.g.a. Tyrsted kirkes lukning). TJEK KALENDEREN.

Husk – for dem som ikke havde muligheden – at melde sig på de frie datoer.

 

 1. Kirkefrokost den 31.1.2016: hjælpere bedes melde sig.

Hanne og Joan

 

 1. Meddelelser:

 

 1. Formand.

Regnskab 2014 godkendt af Provsti, provstisekretær fratrådt, kalendere bestilles (10 stk.), hjælper i køkkenet v. børnegudstj. 4. febr. og 31. marts (Joan).

 

 1. Præsterne.

JPB: Orientering fra Provstiudvalget: ny procedure vedr. anlæg, procentsats for arkitekthonorar.

Håndværkerkoret medvirker ved gudstjeneste 20. dec.

KHM: Nyt kalendersystem, orlov 3 mndr., Skole-kirke samarbejdet: møde 25.11. (Karen og Jeanette), Påskedag og Langfredags skal organiseres, kunstudflugt til København.

JH: Sang og 9 læsninger 8. dec. kl 17.00. Hele personalet medvirker i Julekrybbespil 9.-10 og 17.-18. dec.

 

 1. Kirke- og kirkegårdsudvalg.

Ole: Uth, fugning færdig, råd i bjælker – udskiftes (klokken kan IKKE benyttes i øjeblikket), stillads ned uge 49.

 

 1. Præstegårdsudvalg.

 

 1. Vidensudvalg.

 

 1. Aktivitetsudvalg.

 

 1. Kontaktperson.

 

 1. Kasserer.

 

 1. Kirkeværge.

 

 1. Andre udvalg/personer.

 

Fremover nyt pkt. j. Personalerepræsentant

Joan: Ny udstilling, fernisering 6.12.

 

 1. Eventuelt.

Ilse redegjorde for personaleønsker.

Julefrokost 11.12. Tilmelding 1.12.

 

HEREFTER LUKKET MØDE

 

Mhp. optimering af varmestyring I Uth kan Olaf Ring bede kordegnen/kirketjenerne om oversigt over tjenester mv. i Uth.