Referat af menighedsrådsmøde 18. august 2015

Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd

tirsdag den 18. august 2015 kl. 18.30 i Sognehuset.

——————————————————————————————

Afbud: Jens Peder, Kirsten T., Kirsten D., Ole og Betina. Tom Halling deltog fra kl. 19.29

 

D A G S O R D E N

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 1. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2015 gennemgås og godkendes.

               – Punktet udsættes til mødet i september.

 1. Bevaringsværdige gravsten på Uth kirkegård: Kirke- og kirkegårdsudvalget indstiller at disse gravsten samles i SØ hjørne af kirkegården. Kirkegårdsudvalget, kirkeværge og kirkegårdsleder vurderer bevaringsværdigheden for de enkelte gravsten. Til beslutning.

    – På Uth kirkegård er der tale om at samle bevaringsværdige gravsten, fra sløjfede grave, i et hjørne af kirkegården.              – Forslaget blev godkendt.

 1. Forespørgsel om tilladelse til nedgravning af elkabler fra Bjerrevej til den nye udstykning overfor P-pladsen på Tyrsted kirkegård. Kabler placeres ca. 1 meter fra vejen på det bortforpagtede areal samt syd for kirkediget. Til beslutning.                – Godkendt
 2. Åbningstider på kirkekontoret fremadrettet. Debat og beslutning om åbningstiderne.

– Efter debat blev det vedtaget af åbningstiderne ændres. Ordningen evalueres efter 6 måneder.                – De nye åbningstider er: tirs-fre 9-12, eftermiddag/aftenåbning efter aftale.              – De nye tider træder i kraft ved ansættelse af den nye kordegn.

 1. Afsluttende budgetsamråd afholdes den 3.9.2015 i Torsted. Dagsorden vedlægges. Der skal tages stilling til følgende punkter inden mødet:
 • Vedtægt for Skole-kirke samarbejde. Forslag vedlægges.
 • Vi tilslutter os det fremsendte materiale.
 • Vedtægt for indkøb af udviklingsplaner og digitale kort (kirkegårdssamarbejde). Forslag vedlægges.
 • Vi tilslutter os det fremsendte materiale.
 • Valg til bestyrelsen for projektpuljen. Der skal vælges 6 mennesker til formandskaber for de tre udvalg; diakonalt arbejde, skoleinitiativer og frivilligt arbejde. Der skal vælges en præst og et menighedsrådsmedlem til hvert udvalg. Alle er på valg, da man er valgt for et år. Kandidater bedes melde sig på mødet. Provstiet skal have besked om kandidater straks efter mødet.
 • Det blev besluttet at vi genopstiller Karen  til skoleinitiativer og Helene til det frivillige samarbejde.
 • Hvem deltager i budgetsamrådet. Vi må sende 2 repræsentanter.
 • Fra menighedsrådet deltager: Søren Peter og Kirsten Tang.

 

 

 1. Invitation til Inspirationsweekend i Horsens Provsti den 23. – 25. oktober 2015. Indbydelse og program vedlægges. Hvem ønsker at deltage?

               – Hanne og Helene deltager

 

 1. Tirsdagsmøderne: Valg af menighedsrådsmedlem til udvalget der planlægger disse møder. Kunne dette ikke være noget for dig? Tirsdagsmøderne samler mange mennesker hver måned.

                – Joan blev valgt til udvalget.

 

 1. Årsmøde 2015: Vidensudvalget indstiller at årsmødet afholdes den 22.10.2015 kl. 18.30 – 19.30 med efterfølgende kaffe m.v. Ordinært menighedsrådsmøde afholdes herefter fra ca. kl. 20.00. Du bedes overveje om der er et emne, der kan bruges en sådan aften? Beslutning træffes.

Godkendt              – Eventuelle emner: byudvikling i Tyrsted-Uth sogn og faldende dåbstal?

 

 1. Højskoleformiddage: der mangler p.t. en pianist til at spille til disse formiddage. Forslag imødeses.

Undersøges nærmere.

 

 1. Kirkefrokost den 1.11.2015: hvem melder sig som hjælper denne dag?

kirkefrokosten flyttes til d. 15/11. grundet Allehelgen d. 1/11. Dette annonceres på hjemmesiden, nyhedsbrev og fra prædikestolen. Desuden fortælles det til kommende kirkefrokost.              – Hanne og Leo står for det.

 

 1. Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth kirke følgende dage: – 20.9.:Egon, 27.9.: Søren Peter, 4.10.:Thomas, 18.10.:Tom, 1.11.:Thomas, 8.11.:Jeanette, 22.11.:Jørn, 29.11.: Leo

 

 1. Orientering fra mødet med Provstiudvalget den 17. august.

       – Søren Peter orienterede om mødet. På mødet redegjorde medlemmer af provstiudvalget for grunden til de afslag vi har fået.

 

 1. Meddelelser:

 

 1. Formand.
 • Der er svaret på den indkomne klage vedrørende Sportsvænget
 • Svaret til Haderslev stift, vedrørende servitutten på den gamle præstebolig, er sendt af sted.
 • Kirsten Ditlevsen er vikar for Karen i orlovsperioden.
 •    
 1. Præsterne.
 • Minkonfirmandugen har været meget vellykket med 35 børn.
 • Til første gang med musikalsk legestue kom 17 børn med forældre.

 

 1. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
 • Skitseforslag over placering af urnegravsteder på Uth kirkegård m.v. vil koste ca. 10.000.
 • Horsens vand skal have en nøgle til mandskabsrummet i Uth, således at de selv kan gå ind og læse af. Kirkeværgen klarer det praktiske.

 

 1. Præstegårdsudvalg.
 • Arbejder på en ny præstebolig.
 1. Vidensudvalg.
 • Intet.

 

 1. Aktivitetsudvalg.
 • B og U udvalget: har fået penge til konfirmandklub og Gys og gru.
 • Overordnet aktivtivtetsudvalgetsmøde.
 1. Kontaktperson.
 1. Kasserer.
 1. Kirkeværge.
 • Opstartsmøde af renovering i Uth kirke fredag d. 21/8 kl. 16.

 

 1. Andre udvalg/personer.
 • Distriktsforeningen holder møde d. 2/9 kl. 19.00 i Kloster.
 • Bente Fransen udstiller i sep., okt., og nov. Fernisering d. 30. aug. Efter gudstjenesten.               –HEREFTER LUKKET MØDE
 • 15. Eventuelt.