Organist

Fuldtidsstilling som organist ved Tyrsted-Uth kirker – Genopslag
Da vores organist gennem mange år er gået på pension, søger vi pr 1. december 2020 en ny
organist.
Tyrsted-Uth sogne hører under Horsens Provsti og Aarhus Stift.
Der er ca. 12.000 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 10.000 er medlemmer af folkekirken.
Der er to kirker fra 1200 og 1500-tallet med tilhørende kirkegårde. Desuden er der et sognehus
ved Tyrsted kirke.
Sognet har tilknyttet fire præster. Der er ansat en kordegn, en kirke- og kulturmedarbejder, to
kirketjenere, en organist og to kirkesangere. Derudover er der ansat en kirkegårdsleder og tre
gartnere.
Sognet har et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til de forskellige målgrupper.
Der kan findes yderligere oplysninger om sognet på hjemmesiden www.tyrsted-uth.dk.
Musisk profil for Tyrsted-Uth kirker
Musik i Tyrsted-Uth kirker skal opleves vedkommende, skal kunne formidle fællesskab og skal
have kvalitet. Vi ønsker fornyelse med respekt for traditionen og vægter både klassisk og rytmisk
musik. Vi prioriterer variation i udbud, der appellerer til de forskellige målgrupper i sognene.
Vi er bevidste om, hvorfor vi vælger den musik, vi gør, og vi er bevidste om, hvordan vi bruger
musikken som forstærkende element i gudstjenesten. Vi opfatter musikken både som del af
kirkelivet i sig selv og som indgangsvinkel til flere dele af kirkelivet.
Organistens hovedopgaver:
 Tjenester i kirken
o Højmesser
o Kirkelige handlinger
o Særlige gudstjenester (børnegudstjenester, ungdomsgudstjenester, Alle Helgen,
øvrige gudstjenester)
 Tjenester andetsteds
o Kapel, plejehjem, udendørs
 Korledelse herunder børnekor
 Koncertaktiviteter
 Andre aktiviteter
o Konfirmand-andagter og andet konfirmand-arbejde i samarbejde med kirkens
præster
o Minikonfirmand-andagter og andet minikonfirmand-arbejde i samarbejde med
kirkens kirke- og kulturmedarbejder
o Babysalmesang
o Højskoleformiddag
o Musik ved sogneaftener
o Sang eftermiddage/-aftener
Vi forventer, at du:
 kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger
fornyelsen
 med højt fagligt niveau kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen
 kan være musikalsk sparringspartner for sognets præster
 har kompetencer og lyst til korledelse
 har interesser og evner inden for både klassisk og rytmisk musik
 brænder for at være med til at udvikle og forny kirkens musikliv og andre kirkelige
aktiviteter
 er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster,
medarbejdere, menighedsråd og frivillige
 er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde
Orgler:
Tyrsted kirke er godt 900 år gammel og har 125 siddepladser.
Orglet i kirken er fra 1995 og er et Bruno Christensen orgel med 13 stemmer.
Uth kirke er godt 400 år gammel og har 250 siddepladser.
Orglet i kirken har 6 stemmer og er bygget i 1894 af Knud Olesen og er senest restaureret i
1977 af Frobenius & søn.
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem
Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund
(DOKS) for organister.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til
ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt
(nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem
40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter
anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i
henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt
(nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker
efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved
1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner)
for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK-tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner).
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem
Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis
kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende
protokollat for kirkemusikere.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr.
(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til
stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).
Alle aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Ansøgninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jann
Besenbacher på tlf. 2330 7438 eller sognepræst Karen Holdt Madsen 3051 1084
Ansøgning med relevante bilag og reference sendes på mail til 7967fortrolig@sogn.dk senest
torsdag den 22. oktober 2020 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde samtaler og prøvespil i uge 44.
Ved ansættelse indhentes børneattest.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.